C++ string

C++ dilinde std::string sınıfı, metin verilerini temsil etmek için kullanılır. Bu sınıf, bir dizi karakteri yönetir ve bir dizi metot içerir.

#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  // String oluşturma ve başlatma
  std::string myString = "Merhaba, Dünya!";

  // String'i ekrana yazdırma
  std::cout << "myString: " << myString << std::endl;

  // String'in uzunluğunu elde etme
  std::cout << "Uzunluk: " << myString.length() << std::endl;

  // String'in boş olup olmadığını kontrol etme
  if (myString.empty()) {
    std::cout << "String boş." << std::endl;
  } else {
    std::cout << "String boş değil." << std::endl;
  }

  // String'in belirli bir konumundan bir alt dizi elde etme
  std::string altDizi = myString.substr(8, 5);
  std::cout << "Alt Dizi: " << altDizi << std::endl;

  // String'e başka bir string ekleme
  myString += " Nasılsınız?";
  std::cout << "myString (Güncellenmiş): " << myString << std::endl;

  // String'i karşılaştırma
  std::string digerString = "Merhaba, Dünya!";
  if (myString == digerString) {
    std::cout << "İki string eşit." << std::endl;
  } else {
    std::cout << "İki string eşit değil." << std::endl;
  }

  return 0;
}

Bu örnek, std::string sınıfının bazı temel özelliklerini göstermektedir. String oluşturma, ekrana yazdırma, uzunluk kontrolü, boş olup olmadığını kontrol etme, alt dizi oluşturma, string birleştirme ve string karşılaştırma gibi işlemler örnekte bulunmaktadır.

C++ dilinde std::string sınıfı, bir dizi kullanışlı fonksiyon içerir.

std::string myString = "Merhaba";
std::cout << "Uzunluk: " << myString.length() << std::endl;

C++ dilinde std::string sınıfı, bir dizi kullanışlı fonksiyon içerir.

length() / size(): String’in uzunluğunu döndürür.

std::string myString = "Merhaba";
std::cout << "Uzunluk: " << myString.length() << std::endl;

empty(): String’in boş olup olmadığını kontrol eder.

if (myString.empty()) {
  std::cout << "String boş." << std::endl;
}

clear(): String’i boşaltır.

myString.clear();

append() / +=: Bir string’i diğerine ekler.

myString += "Dünya";
// veya
myString.append("Dünya");

substr(): Belirli bir konumdan itibaren veya belirli bir uzunluktaki bir alt dizi oluşturur.

std::string altDizi = myString.substr(3, 4); // 3. indeksten başlayarak 4 karakter alır.

find(): Belirli bir alt diziyi arar ve bulunduğu indeksi döndürür.

size_t pozisyon = myString.find("haba");
if (pozisyon != std::string::npos) {
  std::cout << "Alt dizi bulundu, pozisyon: " << pozisyon << std::endl;
} else {
  std::cout << "Alt dizi bulunamadı." << std::endl;
}

replace(): Belirli bir bölümü başka bir string ile değiştirir.

myString.replace(0, 3, "Selam"); // 0. indeksten başlayarak 3 karakteri "Selam" ile değiştirir.

c_str(): String’i C-style null-terminated bir karakter dizisine dönüştürür.

const char* cString = myString.c_str();

compare(): İki string’i karşılaştırır.

if (myString.compare("Merhaba") == 0) {
  std::cout << "İki string eşit." << std::endl;
} else {
  std::cout << "İki string eşit değil." << std::endl;
}