Passive Voice Konu Anlatımı (İngilizce)

Passive voice, Türkçe’de “edilgen” olarak bilinir.

Edilgen cümlelerde, eylemi gerçekleştiren kişi ikinci planda tutulur ve vurgu genellikle eylemi alan (edilgen) kişi veya nesneye yapılır.

Türkçe’de örnek edilgen cümleler:

 • Aktif Cümle: Öğrenci ödevi yazdı. (Özne: Öğrenci, Fiil: yazdı, Nesne: ödev)
 • Edilgen Cümle: Ödev öğrenci tarafından yazıldı. (Özne: Ödev, Fiil: yazıldı, Edilgen nesne: öğrenci)

 • Aktif Cümle: Ahmet pasta yaptı. (Özne: Ahmet, Fiil: yaptı, Nesne: pasta)
 • Edilgen Cümle: Pasta Ahmet tarafından yapıldı. (Özne: Pasta, Fiil: yapıldı, Edilgen nesne: Ahmet)

Edilgen cümlelerde eylemi gerçekleştiren kişi belirtilmek zorunda değildir veya belirtilirse “tarafından” gibi ifadelerle ek bir vurgu eklenir.

İngilizce’de Passive Voice Konu Anlatımı

İngilizce’de passive voice kullanırken genellikle “be” fiili ve bir fiilin üçüncü hali (past participle) kullanılır.

Subject + To Be (am/is/are/was/were) + Past Participle (V3) + (By + Agent)
 • Subject: Eylemi alan veya etkilenen kişi ya da nesne
 • To Be: Am, is, are, was, were gibi yardımcı fiiller
 • Past Participle (V3): Fiilin üçüncü hali (örneğin, eaten, written, seen)
 • By + Agent: (Opsiyonel) Eylemi gerçekleştiren kişi veya nesne

Zamanlar:

Passive voice, İngilizce’deki çeşitli zamanlarda kullanılabilir.

 • Present Simple: The book is read by Mary. (Kitap Mary tarafından okunur.)
 • Past Simple: The letter was written by John. (Mektup John tarafından yazıldı.)

By (tarafından) + Agent:

 • Passive voice’da “by” + ajan kullanılabilir, ancak bu bölüm genellikle atlanabilir.
  • Active: The chef cooked the meal.
  • Passive: The meal was cooked by the chef.
  • Passive (agent atlanmış): The meal was cooked.

Modallar ile:

 • Passive voice, modal yardımcı fiillerle de kullanılabilir.
  • Active: You must complete the assignment.
  • Passive: The assignment must be completed.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Bazı fiiller, passive voice ile kullanılamaz veya anlam değişebilir. Örneğin, “enjoy,” “like,” “love” gibi duygusal fiiller passive voice ile kullanılamaz.

1) Passive Voice – Simple Present Tense (Geniş Zaman) Örnekleri

 • Aktif Cümle:
  • The chef prepares a delicious meal every evening.
  • (Aşçı her akşam lezzetli bir yemek hazırlar.)
 • Pasif Cümle:
  • A delicious meal is prepared by the chef every evening.
  • (Her akşam lezzetli bir yemek aşçı tarafından hazırlanır.)
 • Aktif Cümle:
  • The students complete the assignment on time.
  • (Öğrenciler ödevi zamanında tamamlar.)
 • Pasif Cümle:
  • The assignment is completed on time by the students.
  • (Ödev zamanında öğrenciler tarafından tamamlanır.)
 • Aktif Cümle:
  • She teaches English to the beginners.
  • (O, başlangıç seviyesindekilere İngilizce öğretir.)
 • Pasif Cümle:
  • English is taught to the beginners by her.
  • (Başlangıç seviyesindekilere İngilizce onun tarafından öğretilir.)

2) Passive Voice – Simple Past Tense (di’li geçmiş zaman) Örnekleri

 • Aktif Cümle:
  • The company launched a new product last year.
  • (Şirket geçen yıl yeni bir ürünü piyasaya sürdü.)
 • Pasif Cümle:
  • A new product was launched by the company last year.
  • (Geçen yıl şirket tarafından yeni bir ürün piyasaya sürüldü.)
 • Aktif Cümle:
  • He visited his grandparents during the summer vacation.
  • (O, yaz tatili sırasında büyük ebeveynlerini ziyaret etti.)
 • Pasif Cümle:
  • His grandparents were visited by him during the summer vacation.
  • (Yaz tatili sırasında büyük ebeveynleri tarafından ziyaret edildi.)
 • Aktif Cümle:
  • We completed the project ahead of schedule.
  • (Projeyi öngörülen tarihten önce tamamladık.)
 • Pasif Cümle:
  • The project was completed ahead of schedule by us.
  • (Proje, tarafımızdan öngörülen tarihten önce tamamlandı.)

3) Passive Voice – Present Continuous Tense (şu an devam eden zaman) Örnekleri

 • Aktif Cümle:
  • She is writing an email to her friend.
  • (O, arkadaşına bir e-posta yazıyor.)
 • Pasif Cümle:
  • An email is being written to her friend by her.
  • (Bir e-posta, onun tarafından arkadaşına yazılıyor.)
 • Aktif Cümle:
  • They are building a new house in the neighborhood.
  • (Onlar, mahallede yeni bir ev inşa ediyorlar.)
 • Pasif Cümle:
  • A new house is being built in the neighborhood by them.
  • (Mahallede yeni bir ev, onlar tarafından inşa ediliyor.)
 • Aktif Cümle:
  • I am not watching TV right now.
  • (Şu anda televizyon izlemiyorum.)
 • Pasif Cümle:
  • TV is not being watched by me right now.
  • (Şu anda televizyon tarafımdan izlenmiyor.)

4) Passive Voice – Past Continuous Tense (geçmişte devam eden zaman) Örnekleri

 • Aktif Cümle:
  • She was studying for her exams yesterday.
  • (Dün, o sınavları için çalışıyordu.)
 • Pasif Cümle:
  • Her exams were being studied for by her yesterday.
  • (Dün, sınavları onun tarafından çalışılıyordu.)
 • Aktif Cümle:
  • They were playing football when it started raining.
  • (Yağmur yağmaya başladığında, onlar futbol oynuyordu.)
 • Pasif Cümle:
  • Football was being played by them when it started raining.
  • (Yağmur yağmaya başladığında, futbol onlar tarafından oynanıyordu.)
 • Aktif Cümle:
  • I was reading a book while she was cooking dinner.
  • (O akşam yemeği pişirirken ben bir kitap okuyordum.)
 • Pasif Cümle:
  • A book was being read by me while dinner was being cooked by her.
  • (O akşam yemeği onun tarafından pişirilirken, bir kitap ben tarafından okunuyordu.)

5) Passive Voice – Present Perfect Tense (şimdiye kadar yapılmış zaman) Örnekleri

 • Aktif Cümle:
  • I have visited Paris several times.
  • (Paris’i birkaç kez ziyaret ettim.)
 • Pasif Cümle:
  • Paris has been visited by me several times.
  • (Paris, tarafımdan birkaç kez ziyaret edildi.)
 • Aktif Cümle:
  • They have just finished their homework.
  • (Onlar, ödevlerini yeni bitirdiler.)
 • Pasif Cümle:
  • Their homework has just been finished by them.
  • (Onların ödevi, tarafından yeni bitirildi.)
 • Aktif Cümle:
  • She has lived in this city since 2010.
  • (O, 2010’dan beri bu şehirde yaşıyor.)
 • Pasif Cümle:
  • This city has been lived in by her since 2010.
  • (Bu şehir, tarafından 2010’dan beri yaşanmıştır.)

6) Passive Voice – Past Perfect Tense (geçmişte tamamlanmış zaman) Örnekleri

 • Aktif Cümle:
  • She had already eaten when I arrived.
  • (Ben varmadan önce, o zaten yemek yemişti.)
 • Pasif Cümle:
  • The meal had already been eaten by her when I arrived.
  • (Varışımda yemek, tarafından zaten yenmişti.)
 • Aktif Cümle:
  • They had completed the project before the deadline.
  • (Onlar, projeyi son tarihten önce tamamlamışlardı.)
 • Pasif Cümle:
  • The project had been completed by them before the deadline.
  • (Proje, onlar tarafından son tarihten önce tamamlanmıştı.)
 • Aktif Cümle:
  • I had never seen that movie before last night.
  • (Ben, o filmi dün geceye kadar hiç izlememiştim.)
 • Pasif Cümle:
  • That movie had never been seen by me before last night.
  • (O film, tarafımdan dün geceye kadar hiç izlenmemişti.)

7) Passive Voice – Future Simple Tense (gelecek zaman) Örnekleri

 • Aktif Cümle:
  • I will finish my work by 5 PM.
  • (Saat 5’e kadar işimi bitireceğim.)
 • Pasif Cümle:
  • My work will be finished by 5 PM.
  • (İşim, saat 5’e kadar tamamlanmış olacak.)
 • Aktif Cümle:
  • They will launch a new product next month.
  • (Onlar, gelecek ay yeni bir ürünü piyasaya sürecekler.)
 • Pasif Cümle:
  • A new product will be launched by them next month.
  • (Yeni bir ürün, tarafından gelecek ay piyasaya sürülecek.)
 • Aktif Cümle:
  • She will teach a cooking class on Saturday.
  • (O, Cumartesi günü bir yemek pişirme sınıfı öğretecek.)
 • Pasif Cümle:
  • A cooking class will be taught by her on Saturday.
  • (Cumartesi günü tarafından bir yemek pişirme sınıfı öğretilecek.)
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.