C++ cout

C++ cout komutu, ekrana karakter çıktısını yazdırmayı sağlamaktadır. Yazdırılacak karakterler, cout komutuna << operatörü ile aktarılır. C++ cout komutunun kullanılabilmesi için programa, standart giriş-çıkış kütüphanesi <iostream> dahil edilmelidir.

cout C++ programlama dilinde, ekrana veri çıktısı (output) göndermek için kullanılan bir çıkış akımıdır. cout, “character output” kelimelerinin kısaltmasıdır. cout‘un kullanımı genellikle standart çıkış akımı üzerinden metinleri konsol ekranına yazdırmak için kullanılır.

#include <iostream>

int main() {
 
  std::cout << "hello world";
  return 0;
 
}
#include <iostream>cout (character output – ekrana yazdırma) komutunun çalışabilmesi için
gerekli olan standart giriş-çıkış (input/output) kütüphanesi yüklendi.
int main() { }C++ programını çalıştıran main (gövde) fonksiyonu oluşturuldu.
std::coutStandart giriş-çıkış kütüphanesinde yer alan,
ekrana karakter çıktısını yazdıran cout komutu işlendi.
<< “hello world”hello world yazısı, ekrana yazdırılmak üzere << operatörü ile
cout komutuna aktarıldı.
return 0C++ programını çalıştıran main (gövde) fonksiyonu int (integer)
olduğu için, fonksiyon sona erdiğinde sayısal bir değer döndürmelidir.
int main() fonksiyonu için return 0 geleneksel bir kullanımdır.

Bu örnekte, <iostream> başlık dosyasını dahil ettikten sonra std::cout kullanılarak ekrana metin ve sayısal veri yazdırılmaktadır. << operatörü, cout üzerinden birden çok veriyi birleştirmek için kullanılır.

Ayrıca, std::endl ifadesi bir satır sonu ekler. endl kullanılmasa da olur ancak, kullanıldığında yeni bir satıra geçer ve konsol ekranında daha düzenli bir çıktı elde edilir. Bu ifade aynı zamanda buffer’ı temizler.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, cout ifadesinin başında std:: kısmının yer almasıdır. Bu, cout‘un std (Standard) isim alanında (namespace) tanımlı olduğunu belirtir. Eğer using namespace std; ifadesini başında kullanırsanız, std:: eklemek zorunda kalmazsınız. Ancak, büyük projelerde using namespace std; ifadesi genellikle önerilmez çünkü isim alanı çakışmalarına yol açabilir.

Birden fazla cout ifadesi kullanarak aynı satırda veya farklı satırlarda çıktılarınızı birleştirebilirsiniz.

std::cout << "Merhaba, ";
std::cout << "Dunya!" << std::endl;

\n (satır sonu), \t (sekme), \\ (ters eğik çizgi) gibi kaçış dizilerini kullanarak özel karakterler ekleyebilirsiniz.

std::cout << "Birinci Satir\nIkinci Satir\tTab Karakteri\n" << std::endl;

Alternatif olarak, C++ dilinde çıktı verilerini ekrana yazdırmak için printf fonksiyonu da kullanılabilir. printf C diline aittir ve C++ dilinde de kullanılabilmektedir. printf fonksiyonu, biçimlendirilmiş çıktı sağlamak için özel bir sözdizim kullanır.

#include <cstdio>

int main() {
  int sayi = 42;
  double ondalikliSayi = 3.14;
  char karakter = 'A';

  printf("Sayi: %d, Ondalikli Sayi: %f, Karakter: %c\n", sayi, ondalikliSayi, karakter);

  return 0;
}

Bu örnekte %d, %f, %c gibi biçim belirleyicileri, sırasıyla bir tamsayı, bir ondalıklı sayı ve bir karakteri temsil eder. printf fonksiyonu, bu biçim belirleyicilerine uygun olan değişkenleri sırayla alır ve ekrana yazdırır.

Ancak, C++ dilinde genellikle cout tercih edilir, çünkü printf‘in aksine, cout tür güvenli (type-safe) bir çıkış sağlar ve nesne yönelimli programlamanın getirdiği avantajlardan yararlanır. printf kullanımında dikkat edilmesi gereken özel karakterler ve biçim belirleyicileri, hatalara neden olabilir. cout ise daha güvenli ve daha kolay anlaşılabilir bir kullanım sağlar.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.