Yazılımcı Terimleri

Yazılımda En Çok Kullanılan Terimler

Yazılımcı terimleri, yazılım geliştirme, bilgisayar bilimi ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda sıkça kullanılan özel terimler ve kavramları ifade eder.

 • API (Application Programming Interface): Uygulama Programlama Arayüzü; yazılımlar arasında iletişimi sağlayan bir arayüz.
 • Algorithm (Algoritma): Belirli bir problemi çözmek için tasarlanmış adım adım talimatları içeren matematiksel bir kavram.
 • Array (Dizi): Veri öğelerini depolamak için kullanılan bir veri yapısı; bir dizi içinde sıralı öğeler bulunur.
 • Boolean: Sadece iki değeri (true veya false) alan bir veri türü.
 • Bug: Yazılımda bulunan hata veya kusur.
 • Compiler (Derleyici): Kaynak kodu makine diline çeviren bir yazılım aracı.
 • Database (Veritabanı): Yapılandırılmış verileri depolamak ve yönetmek için kullanılan bir sistem.
 • Debugging (Hata Ayıklama): Yazılımdaki hataları bulma ve düzeltme süreci.
 • Framework (Çerçeve): Yazılım geliştirme sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için kullanılan bir yapı.
 • Git: Dağıtılmış bir versiyon kontrol sistemidir; yazılımın farklı sürümlerini takip etmeyi sağlar.
 • HTML (Hypertext Markup Language): Web sayfalarını oluşturmak için kullanılan işaretleme dilidir.
 • IDE (Integrated Development Environment): Entegre Geliştirme Ortamı; yazılım geliştirme sürecini destekleyen bir araç seti.
 • JSON (JavaScript Object Notation): Hafif bir veri değişim formatıdır; genellikle web servislerinde kullanılır.
 • Loop (Döngü): Belirli bir işlemi tekrarlamak için kullanılan kontrol yapıları.
 • Object-Oriented Programming (OOP): Nesne Tabanlı Programlama; yazılım geliştirmek için nesnelerin kullanıldığı bir programlama paradigması.
 • Open Source (Açık Kaynak): Kaynak kodunun herkes tarafından erişilebilir ve değiştirilebilir olduğu yazılım.
 • Protocol (Protokol): Bilgisayarlar arasında iletişim kurmak için kullanılan belirli kurallar ve standartlar.
 • Query (Sorgu): Veritabanından bilgi çekmek için kullanılan komut veya ifade.
 • REST (Representational State Transfer): Web servislerinin iletişimini sağlamak için kullanılan bir mimari tarzdır.
 • SQL (Structured Query Language): Veritabanlarına sorgu yapmak için kullanılan bir dil.
 • Stack Overflow: Programlama ve yazılım geliştirme konularında soruların sorulduğu ve cevaplandığı bir çevrimiçi topluluktur.
 • Testing (Test): Yazılımın doğru ve güvenilir çalıştığını kontrol etmek için yapılan süreç.
 • Unicode: Bilgisayar sistemlerinde karakterleri temsil etmek için kullanılan bir karakter kodlama standardı.
 • Variable (Değişken): Bir değeri depolamak için kullanılan bir isimlendirilmiş bellek alanı.
 • XML (eXtensible Markup Language): Veri depolamak ve taşımak için kullanılan genel bir işaretleme dilidir.

 • API Key: API’ye yetkisiz erişimi önlemek için kullanılan anahtar.
 • Backend: Web uygulamalarında sunucu tarafında çalışan kod ve işlemleri ifade eder.
 • Cloud Computing: Bilgisayar kaynaklarının internet üzerinden sağlanması ve yönetilmesi.
 • Dependency Injection: Bir bileşenin, başka bir bileşeni ihtiyaç duyduğu kaynakları dışarıdan alması.
 • Encryption (Şifreleme): Bilgileri güvenli bir şekilde iletmek veya saklamak için kullanılan şifreleme algoritmaları.
 • Firewall: Bilgisayar ağlarını kötü niyetli girişlere karşı koruyan güvenlik duvarı.
 • GitLab: Git tabanlı bir kod depolama ve sürekli entegrasyon platformu.
 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Web tarayıcıları ile sunucular arasındaki iletişim protokolü.
 • IoT (Internet of Things): Nesnelerin interneti; cihazların internet üzerinden birbirleriyle iletişim kurması.
 • JavaScript: Tarayıcı tabanlı programlamada kullanılan bir programlama dilidir.
 • Kubernetes: Konteyner orkestrasyonunu yönetmek için kullanılan bir açık kaynak platform.
 • Lambda Function: Serverless (sunucu olmadan) uygulama geliştirmek için kullanılan işlevsel bir programlama modeli.
 • Microservices: Büyük yazılım uygulamalarını küçük, bağımsız hizmetlere ayıran mimari yaklaşım.
 • NPM (Node Package Manager): Node.js projelerinde kullanılan paket ve bağımlılıkları yöneten araç.
 • OAuth: Üçüncü taraf uygulamalara, kullanıcının hesap bilgilerine erişim yetkisi vermek için kullanılan bir protokol.
 • PaaS (Platform as a Service): Bulut bilişim modeli, uygulama geliştirme için bir platformun sağlandığı hizmeti ifade eder.
 • Query String: URL içinde veri iletmek için kullanılan sorgu parametreleri.
 • Redux: React uygulamalarında durum yönetimi için kullanılan bir JavaScript kütüphanesi.
 • Serverless Architecture: Altyapı yönetiminden kurtulmayı amaçlayan bir yazılım mimarisi.
 • Token: Kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemlerinde kullanılan bir güvenlik anahtarı.
 • UDP (User Datagram Protocol): İnternet üzerinde veri iletimi için kullanılan bir iletişim protokolü.
 • Virtual Machine (Sanal Makine): Gerçek bir bilgisayar gibi davranan, ancak fiziksel olmayan bir bilgisayar ortamı.
 • WebSockets: İki yönlü iletişim kurma yeteneği sağlayan bir iletişim protokolü.
 • XSS (Cross-Site Scripting): Web uygulamalarında güvenlik açığı yaratan bir saldırı türü.
 • YAML (YAML Ain’t Markup Language): Verileri insan dostu bir formatta temsil etmek için kullanılan bir serielleştirme formatı.

 • Binary Code (İkili Kod): Bilgisayarlar tarafından anlaşılabilir olan 0 ve 1’lerden oluşan sayısal dil.
 • Containerization: Uygulamaların ve bağımlılıklarının izole edilmiş konteynerlarda çalıştırılması.
 • DNS (Domain Name System): İnternet üzerindeki alan adlarını IP adreslerine çeviren bir sistem.
 • Event-driven Programming (Olay Tabanlı Programlama): Programın çalışma sırasında gerçekleşen olaylara tepki verme prensibi.
 • FaaS (Function as a Service): İşlevsel olarak bölünmüş kodun, belirli bir işlem için tetiklendiği bir hizmet modeli.
 • GraphQL: API’leri tanımlamak ve sorgulamak için kullanılan bir veri sorgulama dilidir.
 • HTTP/2: HTTP protokolünün ikinci sürümü; sayfa yüklemelerini hızlandırmak için tasarlanmıştır.
 • Immutable (Değişmez): Bir kez oluşturulduktan sonra değiştirilemeyen veri yapısı.
 • JIRA: Yazılım geliştirme süreçlerini yönetmek için kullanılan bir proje takip ve iş yönetim aracı.
 • Kotlin: Java sanal makinesinde çalışan bir programlama dilidir; genellikle Android uygulama geliştirmede kullanılır.
 • Load Balancing (Yük Dengeleme): Trafik dağıtımını optimize etmek ve hizmet sürekliliğini sağlamak için kullanılan bir teknik.
 • Microservices Architecture: Uygulamaları küçük, bağımsız ve ölçeklenebilir hizmetlere bölen bir mimari yaklaşım.
 • NoSQL Database: Geleneksel ilişkisel veritabanlarına alternatif olarak kullanılan, genellikle daha esnek ve ölçeklenebilir veritabanı çözümleri.
 • ORM (Object-Relational Mapping): Nesne yönelimli programlamada kullanılan bir veritabanı iletişim yöntemi.
 • PWA (Progressive Web App): Web uygulamalarını geleneksel uygulamalar gibi çalışmasını sağlayan bir teknoloji.
 • QEMU (Quick EMUlator): Bilgisayar mimarilerini emüle etmek için kullanılan bir açık kaynak yazılım.
 • Rust Programming Language: Sistem programlaması için tasarlanmış, güvenli ve hızlı bir programlama dilidir.
 • Server-side Rendering (SSR): Web sayfalarının sunucu tarafında oluşturulması ve tarayıcıya gönderilmesi.
 • Tokenization: Hassas verilerin güvenli bir şekilde saklanması için kullanılan bir güvenlik yöntemi.
 • UDP (User Datagram Protocol): İnternet üzerinde veri iletimi için kullanılan bir iletişim protokolü.
 • VPN (Virtual Private Network): İnternet üzerinde güvenli bir bağlantı sağlamak için kullanılan bir teknoloji.
 • Web Assembly (Wasm): Web tarayıcılarında yüksek performanslı uygulamalar çalıştırmak için kullanılan bir teknoloji.
 • XPath: XML belgelerinde belirli verilere erişmek için kullanılan bir dil.
 • YAML (YAML Ain’t Markup Language): Verileri insan dostu bir formatta temsil etmek için kullanılan bir serielleştirme formatı.
 • Zero-Day Exploit: Bir güvenlik açığı keşfedildiği anda saldırganlar tarafından kullanılan saldırı türü.

 • Agile Development (Çevik Geliştirme): Yazılım geliştirme sürecini esnek ve iteratif bir şekilde yöneten bir metodoloji.
 • Blockchain: Dağıtık defter teknolojisi; güvenli ve şeffaf bir şekilde veri kaydını tutmak için kullanılır.
 • Caching: Sıkça kullanılan verilerin geçici olarak saklanması, böylece erişim hızının arttırılması.
 • DevOps: Yazılım geliştirme ve operasyon ekipleri arasında işbirliğini artırmak için kullanılan bir kültür ve pratikler bütünü.
 • Elasticsearch: Büyük miktarda veriyi aramak, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılan bir açık kaynak arama ve analiz motoru.
 • Fork (Çatal): Bir yazılım projesinin bağımsız bir kopyasını oluşturmak.
 • GraphQL: API’leri tanımlamak ve sorgulamak için kullanılan bir veri sorgulama dilidir.
 • HTTP/3: HTTP protokolünün üçüncü sürümü; daha hızlı ve güvenli veri transferi sağlar.
 • Immutable Infrastructure (Değişmez Altyapı): Altyapı bileşenlerinin değiştirilmez olduğu ve her güncelleme için yeni bir örneğin oluşturulduğu bir yöntem.
 • Jenkins: Sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) süreçlerini otomatize etmek için kullanılan bir açık kaynak aracı.
 • Kali Linux: Etik hackerlar ve güvenlik profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış bir Linux dağıtımı.
 • Lambda Expression (Lambda İfadesi): Fonksiyonel programlamada kullanılan, isimsiz fonksiyonları ifade eden bir yapı.
 • Micro Frontends: Frontend uygulamalarını küçük ve bağımsız parçalara bölen bir mimari yaklaşım.
 • Nginx: Web sunucu, ters proxy ve yük dengeleyici olarak kullanılan hafif ve yüksek performanslı bir yazılım.
 • OAuth: Üçüncü taraf uygulamalara, kullanıcının hesap bilgilerine erişim yetkisi vermek için kullanılan bir protokol.
 • Packet Sniffing (Paket Yakalama): Bir ağdaki iletişimi izlemek ve analiz etmek için kullanılan bir teknik.
 • Quantum Computing (Kuantum Bilgisayar): Kuantum mekaniği prensiplerini kullanarak bilgi işleme yapan bir bilgisayar türü.
 • Redux: React uygulamalarında durum yönetimi için kullanılan bir JavaScript kütüphanesi.
 • Sprint: Scrum metodolojisinde belirli bir sürede tamamlanması planlanan iş miktarı.
 • Token Ring: Bilgisayar ağlarında kullanılan bir veri iletim protokolü.
 • Unix: Çok kullanıcılı, çok görevli ve taşınabilir işletim sistemlerinin genel adı.
 • Virtual Reality (Sanal Gerçeklik): Bilgisayar teknolojisiyle oluşturulan simüle edilmiş bir ortamda gerçek zamanlı etkileşim.
 • WebAssembly (Wasm): Web tarayıcılarında yüksek performanslı uygulamalar çalıştırmak için kullanılan bir teknoloji.
 • XMLHttpRequest: Web tarayıcıları tarafından sunucu ile iletişim kurmak için kullanılan bir API.
 • YAGNI (You Ain’t Gonna Need It): Yazılım geliştirirken, şu anda ihtiyaç duyulmayan özellikleri eklememeyi savunan bir prensip.

 • Zombie Process (Zombi Süreç): Bir işlemin tamamlanmış olmasına rağmen sistem kaynaklarını hala kullanmaya devam etmesi durumu.
 • Deep Learning (Derin Öğrenme): Yapay zeka alanında, karmaşık örüntüleri tanıma ve öğrenme yeteneği olan makine öğrenme yöntemleri.
 • End-to-End Encryption (Uçtan Uca Şifreleme): İletişimde bulunan taraflar arasındaki verilerin, başka bir tarafın erişiminden korunması.
 • Fuzz Testing (Fuzz Testi): Yazılımın beklenmeyen durumlarla nasıl başa çıktığını test etmek amacıyla rastgele veya bozuk verilerin kullanılması.
 • GraphQL: API’leri tanımlamak ve sorgulamak için kullanılan bir veri sorgulama dilidir.
 • Hyper-V: Microsoft’un sanal makine yönetim hizmeti; sanalizasyon ve hiper-vizyon teknolojisi.
 • IaaS (Infrastructure as a Service): Bulut bilişim modeli, temel altyapının (sunucular, depolama, ağ) hizmet olarak sunulması.
 • Jenkins: Sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) süreçlerini otomatize etmek için kullanılan bir açık kaynak aracı.
 • K-Means Clustering (K-Ortalama Kümeleme): Makine öğrenimi algoritması; verileri belirli sayıda kümeye ayırmak için kullanılır.
 • Laravel: PHP tabanlı bir web uygulama çerçevesi; özellikle web geliştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır.
 • Machine Learning (Makine Öğrenimi): Bilgisayar sistemlerinin veri analizi yapabilmesi ve öğrenebilmesi yeteneği.
 • Neural Network (Sinir Ağı): Biyolojik sinir sistemlerini taklit eden yapay sinir hücreleri ağı.
 • OAuth Token: OAuth protokolü kullanılarak elde edilen ve belirli bir kaynağa erişimi temsil eden güvenlik belirteci.
 • Packet Switching (Paket Anahtarlama): Veri iletimi sırasında verinin paketlere bölünüp, ağ üzerinde ayrı ayrı yönlendirilmesi.
 • QoS (Quality of Service): Ağda veri iletiminin kalitesini artırmak için kullanılan bir dizi teknik.
 • React Native: React tabanlı, mobil uygulama geliştirmeyi destekleyen bir framework.
 • SPA (Single Page Application): Tüm web uygulamasının tek bir HTML sayfasında yürütüldüğü uygulama türü.
 • Token Ring: Bilgisayar ağlarında kullanılan bir veri iletim protokolü.
 • UI/UX (User Interface/User Experience): Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi tasarımı.
 • Version Control: Yazılımın farklı sürümlerini takip etmek ve yönetmek için kullanılan bir sistem.
 • WebRTC (Web Real-Time Communication): Web tarayıcıları aracılığıyla gerçek zamanlı iletişimi destekleyen bir web standardı.
 • XPath: XML belgelerinde belirli verilere erişmek için kullanılan bir dil.
 • YAML (YAML Ain’t Markup Language): Verileri insan dostu bir formatta temsil etmek için kullanılan bir serielleştirme formatı.
 • Zero Knowledge Proof (Sıfır Bilgi Kanıtı): Bir şeyin doğru olduğunu kanıtlamadan, sadece doğru olduğunu ispat etmenin mümkün olduğu kriptografik bir konsept.
 • Ansible: Otomatik konfigürasyon ve yönetim aracı; sunucuları ve ağ cihazlarını yönetmek için kullanılır.

 • BaaS (Backend as a Service): Uygulama geliştiricilerin sunucu tarafı altyapısını yöneten bir hizmeti kullanmalarını sağlayan bulut bilişim modeli.
 • Content Delivery Network (CDN): İnternet üzerinden içerik dağıtımını hızlandırmak ve iyileştirmek için kullanılan bir sistem.
 • Docker: Konteyner tabanlı sanallaştırma platformu; uygulamaların taşınabilir ve hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlar.
 • Event Sourcing: Bir uygulamanın durumunu, olayları kaydederek ve işleyerek takip eden bir mimari yaklaşımı.
 • Fluent Interface: Okunabilir ve zincirleme yöntem çağrılarını destekleyen bir programlama arayüzü tasarımı.
 • GraphQL: API’leri tanımlamak ve sorgulamak için kullanılan bir veri sorgulama dilidir.
 • Hadoop: Büyük miktarda veriyi işlemek ve depolamak için kullanılan açık kaynaklı bir veri işleme çerçevesi.
 • Inversion of Control (IoC): Bir bileşenin, bağımlılıklarını dışarıdan yönetildiği bir tasarım prensibi.
 • JSON Web Token (JWT): Kimlik doğrulama ve bilgi paylaşımı için kullanılan bir açık standard.
 • Kibana: Elasticsearch üzerindeki verileri keşfetmek, görselleştirmek ve paylaşmak için kullanılan bir analiz ve görselleştirme platformu.
 • Load Balancer (Yük Dengeleyici): Ağ trafiğini dengeler ve hedeflere yönlendirir, böylece hizmet sürekliliğini sağlar.
 • Microservices: Büyük bir uygulamayı küçük, bağımsız hizmetlere ayırma yaklaşımı.
 • NAT (Network Address Translation): Bir ağdaki cihazların yerel IP adreslerini genel IP adresine çevirme işlemi.
 • Overfitting: Makine öğrenimi modellerinin, eğitim verilerine aşırı uyum sağlaması ve genelleme yapamaması durumu.
 • Pandas: Python dilinde veri analizi ve manipülasyonu için kullanılan bir kütüphanedir.
 • Quantum Cryptography (Kuantum Şifreleme): Kuantum mekaniği prensiplerini kullanarak güvenli şifreleme sağlayan bir alan.
 • RESTful (Representational State Transfer): Web servislerinin kaynakları temsil eden ve erişen bir mimari tarzdır.
 • SaaS (Software as a Service): Yazılım hizmetinin bulut üzerinden sunulduğu bir bilişim modeli.
 • Token Bucket: Ağ trafiğini düzenlemek ve sınırlamak için kullanılan bir algoritma.
 • UML (Unified Modeling Language): Yazılım tasarımını ve analizini görselleştirmek için kullanılan bir dil.
 • Vagrant: Sanal makinelerin yönetimini kolaylaştıran ve ortamı taşınabilir hale getiren bir araç.
 • WebSockets: İki yönlü, gerçek zamanlı iletişimi destekleyen bir ağ protokolü.
 • XSS (Cross-Site Scripting): Web uygulamalarında güvenlik açığına neden olan bir saldırı türü.
 • YAML (YAML Ain’t Markup Language): Verileri insan dostu bir formatta temsil etmek için kullanılan bir serielleştirme formatı.
 • Zero-Day Vulnerability: Bir güvenlik açığı keşfedildiği anda saldırılara açık olan bir sistem veya yazılım zayıflığı.

 • API Gateway: Mikro servis mimarilerinde, farklı servislerin tek bir giriş noktası aracılığıyla yönetildiği bir bileşen.
 • Big O Notation: Algoritmaların performansını ve zaman karmaşıklığını ifade etmek için kullanılan bir gösterim.
 • Continuous Deployment (Sürekli Dağıtım): Yazılım geliştirme sürecinde, her yeni sürümün otomatik olarak canlı ortama dağıtılması.
 • Distributed Systems (Dağıtık Sistemler): Birbirine bağlı ancak fiziksel olarak ayrı çalışan bilgisayar sistemleri.
 • Event Loop: Asenkron programlamada, olayları bekleyen ve işleyen bir döngü.
 • Feature Flag (Özellik Bayrağı): Yazılımın belirli bir özelliğini etkinleştirip devre dışı bırakmayı sağlayan kontrol mekanizması.
 • Git Flow: Bir yazılım projesinde git kullanımını düzenleyen bir dizi kılavuz ve yönergeler.
 • Horizontal Scaling (Yatay Ölçekleme): Bir sistemde kapasite artışını, daha fazla donanım veya ağ düğümü ekleyerek gerçekleştirmek.
 • Immutable Infrastructure (Değişmez Altyapı): Altyapı bileşenlerinin değiştirilmez olduğu ve her güncelleme için yeni bir örneğin oluşturulduğu bir yöntem.
 • JAMstack: JavaScript, API’ler ve Markup kelimelerinin kısaltması; modern web uygulamaları geliştirmek için kullanılan bir mimari yaklaşım.
 • K-Nearest Neighbors (K-En Yakın Komşu): Sınıflandırma ve regresyon problemlerini çözmek için kullanılan bir makine öğrenimi algoritması.
 • Lambda Architecture: Big Data sistemleri için tasarlanmış, gerçek zamanlı ve toplu işleme yeteneklerini birleştiren bir mimari.
 • Micro Frontends: Frontend uygulamalarını küçük ve bağımsız parçalara bölen bir mimari yaklaşım.
 • Nginx: Web sunucu, ters proxy ve yük dengeleyici olarak kullanılan hafif ve yüksek performanslı bir yazılım.
 • ORM (Object-Relational Mapping): Nesne yönelimli programlamada kullanılan bir veritabanı iletişim yöntemi.
 • PaaS (Platform as a Service): Bulut bilişim modeli, uygulama geliştirme için bir platformun sağlandığı hizmeti ifade eder.
 • Quantum Computing (Kuantum Bilgisayar): Kuantum mekaniği prensiplerini kullanarak bilgi işleme yapan bir bilgisayar türü.
 • Redux: React uygulamalarında durum yönetimi için kullanılan bir JavaScript kütüphanesi.
 • Serverless Architecture: Altyapı yönetiminden kurtulmayı amaçlayan bir yazılım mimarisi.
 • Tokenization: Hassas verilerin güvenli bir şekilde saklanması için kullanılan bir güvenlik yöntemi.
 • UDP (User Datagram Protocol): İnternet üzerinde veri iletimi için kullanılan bir iletişim protokolü.
 • VPN (Virtual Private Network): İnternet üzerinde güvenli bir bağlantı sağlamak için kullanılan bir teknoloji.
 • WebSockets: İki yönlü iletişim kurma yeteneği sağlayan bir iletişim protokolü.
 • XMLHttpRequest: Web tarayıcıları tarafından sunucu ile iletişim kurmak için kullanılan bir API.
 • YAML (YAML Ain’t Markup Language): Verileri insan dostu bir formatta temsil etmek için kullanılan bir serielleştirme formatı.

 • Active Directory: Microsoft’un Windows tabanlı ağlarda kimlik yönetimi ve güvenlik hizmetleri sağlayan dizin hizmeti.
 • Babel (Compiler): JavaScript ECMAScript 6+ kodunu daha eski sürümlere dönüştüren bir derleyici.
 • CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment): Yazılım geliştirme sürecinde sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtımı içeren bir pratik.
 • DAG (Directed Acyclic Graph): Birbirine bağlı düğümler arasında yönlendirilmiş ve döngü içermeyen bir grafik yapısı.
 • Ephemeral Storage: Geçici ve kısa ömürlü verilerin depolandığı bellek veya depolama alanı.
 • Federated Learning: Makine öğrenimi modelinin, veri merkezi yerine dağıtık cihazlarda eğitilmesini sağlayan bir teknik.
 • GitHub Actions: GitHub üzerinde depolanan projelerde, sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım işlemlerini otomatize etmek için kullanılan bir araç.
 • Hybrid Cloud: Hem özel hem de genel bulut kaynaklarının birleştirildiği bir bulut bilişim modeli.
 • Idempotent: Aynı işlemin birden fazla kez uygulandığında, sonuçların değişmeyeceği durumu.
 • Jupyter Notebook: Veri analizi, görselleştirme ve makine öğrenimi uygulamaları için kullanılan interaktif bir web tabanlı araç.
 • Kubernetes Pod: Kubernetes kümesinde çalışan, bir veya daha fazla konteyner içeren en küçük dağıtım birimi.
 • Latency: İki nokta arasındaki veri iletim süresi.
 • MERN Stack: MongoDB, Express.js, React, Node.js teknolojilerinin bir araya getirildiği bir web geliştirme yığını.
 • Namespace: Kubernetes içinde farklı kaynakları izole etmek için kullanılan bir mantıksal bölge.
 • Observable Pattern: Bir nesnenin durumundaki değişiklikleri gözlemleyen ve bağımlı nesnelere haber veren bir tasarım deseni.
 • Pagination: Web sayfalarında büyük veri setlerini küçük, sayfa sayfa görüntülemek için kullanılan bir yöntem.
 • Quantum Entanglement: Kuantum mekaniğinde, birbirine bağlı iki parçacığın birbirlerinin durumunu etkileme fenomeni.
 • RNN (Recurrent Neural Network): Makine öğreniminde kullanılan bir tür sinir ağı, özellikle zaman serisi verileri işlemek için.
 • Server-Side Rendering (SSR): Web sayfalarının sunucu tarafında oluşturulması ve tarayıcıya gönderilmesi.
 • Token Ring: Bilgisayar ağlarında kullanılan bir veri iletim protokolü.
 • UI Kit: Kullanıcı arayüzü tasarımını hızlandırmak için kullanılan bir dizi araç ve bileşenlerin bulunduğu kütüphane.
 • VLAN (Virtual Local Area Network): Farklı fiziksel ağlara ait cihazları birbirinden izole etmek için kullanılan bir ağ yapılandırma yöntemi.
 • WebAssembly (Wasm): Web tarayıcılarında yüksek performanslı uygulamalar çalıştırmak için kullanılan bir teknoloji.
 • XPath: XML belgelerinde belirli verilere erişmek için kullanılan bir dil.

 • Access Control List (ACL): Ağ güvenliği açısından, bir kaynağa erişim izinlerini kontrol etmek için kullanılan listeler.
 • Bash Scripting: Linux ve Unix tabanlı sistemlerde kullanılan kabuk betikleriyle otomasyon sağlayan bir dil.
 • Code Review: Yazılım geliştirme sürecinde, kodun kalitesini ve uygunluğunu kontrol etmek amacıyla yapılan inceleme süreci.
 • Distributed Ledger: Blok zinciri teknolojisinin bir türü; bir ağdaki tüm katılımcılar arasında paylaşılan ve güvenilir bir şekilde güncellenen bir defter.
 • Elastic Load Balancing (ELB): Amazon Web Services (AWS) üzerinde, yük dengeleme hizmetini sağlayan bir özellik.
 • Feature Driven Development (FDD): Yazılım geliştirme metodolojilerinden biri; özelliklere dayalı planlama ve geliştirme sürecini vurgular.
 • GraphQL: API’leri tanımlamak ve sorgulamak için kullanılan bir veri sorgulama dilidir.
 • Honeypot: Bilgisayar korsanlarını çekmek ve izlemek için tasarlanmış sahte bir sistem veya ağ bileşeni.
 • IaaS (Infrastructure as a Service): Bulut bilişim modeli, temel altyapının (sunucular, depolama, ağ) hizmet olarak sunulması.
 • JavaScript Framework: JavaScript dilinde web uygulamalarını geliştirmek için kullanılan bir çerçeve veya kütüphane.
 • K-Nearest Neighbors (K-En Yakın Komşu): Sınıflandırma ve regresyon problemlerini çözmek için kullanılan bir makine öğrenimi algoritması.
 • Load Testing: Bir uygulamanın belirli bir yük altında performansını test etmek amacıyla yapılan test süreci.
 • Microservices: Büyük yazılım uygulamalarını küçük, bağımsız hizmetlere bölen bir mimari yaklaşım.
 • Nginx: Web sunucu, ters proxy ve yük dengeleyici olarak kullanılan hafif ve yüksek performanslı bir yazılım.
 • OAuth: Üçüncü taraf uygulamalara, kullanıcının hesap bilgilerine erişim yetkisi vermek için kullanılan bir protokol.
 • Packet Sniffing (Paket Yakalama): Bir ağdaki iletişimi izlemek ve analiz etmek için kullanılan bir teknik.
 • Quality Assurance (QA): Yazılım ürünlerinin kalitesini artırmak için yapılan süreçlerin ve testlerin yönetimi.
 • Reverse Proxy: Bir ağdaki talepleri alır ve bu talepleri başka bir sunucuya yönlendiren bir proxy sunucusu.
 • Singleton Pattern: Bir sınıfın yalnızca bir örneğini oluşturmasına ve bu örneğe genel bir erişim noktası sağlamasına izin veren tasarım deseni.
 • Token Bucket: Ağ trafiğini düzenlemek ve sınırlamak için kullanılan bir algoritma.
 • UI/UX (User Interface/User Experience): Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi tasarımı.
 • Version Control System (VCS): Yazılım geliştirme sürecinde kodun sürümlerini yönetmek için kullanılan bir sistem.

 • Zero-Day Exploit: Bir yazılım veya sistemde henüz keşfedilmemiş bir güvenlik açığına dayanan saldırı.
 • Agile Manifesto: Yazılım geliştirme süreçlerinde esnek ve müşteri odaklı yaklaşımı vurgulayan bir belge.
 • Backpropagation: Yapay sinir ağlarında, ağın öğrenme yeteneklerini iyileştirmek için kullanılan bir geriye yayılım algoritması.
 • Content Management System (CMS): Web içeriğini düzenlemek, güncellemek ve yayınlamak için kullanılan bir yazılım veya platform.
 • Dark Web: İnternetin genel erişime kapalı, anonim ve genellikle illegal faaliyetlerin gerçekleştiği bölümü.
 • Event-driven Architecture: Yazılım uygulamalarının olaylara tepki olarak çalıştığı bir mimari yaklaşım.
 • Flask: Python tabanlı, hafif bir web uygulama çerçevesi.
 • Gaussian Naive Bayes: İstatistiksel sınıflandırma problemlerini çözmek için kullanılan bir makine öğrenimi algoritması.
 • Hexadecimal (Hex): Onaltılı sayı sistemini temsil eden bir sayı tabanı; genellikle bilgisayar sistemlerinde renk kodlaması veya bellek adresleme için kullanılır.
 • Immutable Object: Oluşturulduktan sonra değiştirilemeyen bir nesne; genellikle fonksiyonel programlamada kullanılır.
 • JIRA: Yazılım geliştirme projelerini izlemek ve yönetmek için kullanılan bir proje yönetim aracı.
 • Kotlin: JVM (Java Virtual Machine) üzerinde çalışan bir programlama dili; özellikle Android uygulama geliştirmede kullanılır.
 • Latent Semantic Analysis (LSA): Metin madenciliği ve doğal dil işleme alanlarında kullanılan bir teknik; kelime anlamlarını analiz eder.
 • Microservices Orchestration: Mikro hizmet mimarisinde, bağımsız hizmetlerin bir araya getirilip yönetilmesi süreci.
 • NAT Traversal: Ağ adres çevirisi (NAT) kullanılan ağlarda, dış ağlardan iç ağa güvenli bir şekilde veri iletimini sağlamak.
 • Observer Pattern: Bir nesnenin durumunda değişiklik olduğunda, bağımlı nesnelere otomatik olarak haber veren bir tasarım deseni.
 • Pandas: Python dilinde veri analizi ve manipülasyonu için kullanılan bir kütüphanedir.
 • Quantum Key Distribution (QKD): Kuantum mekaniği prensiplerini kullanarak güvenli bir şekilde anahtar paylaşımı yapma yöntemi.
 • Regular Expression (Regex): Metin içinde desenleri tanımlamak ve eşleştirmek için kullanılan bir dildir.
 • Sprint Planning: Scrum metodolojisinde, bir geliştirme döngüsü (sprint) için planlama yapma süreci.
 • Token Economy: Blok zinciri tabanlı sistemlerde, dijital varlıkların ve token’ların ekonomik kullanımını ifade eder.
 • UDP (User Datagram Protocol): İnternet üzerinde veri iletimi için kullanılan bir iletişim protokolü.
 • Vagrant: Sanal makinelerin yönetimini kolaylaştıran ve ortamı taşınabilir hale getiren bir araç.
 • WebSockets: İki yönlü, gerçek zamanlı iletişimi destekleyen bir ağ protokolü.
 • XML (eXtensible Markup Language): Belirli veri yapılarını tanımlamak için kullanılan bir metin tabanlı işaretleme dilidir.
 • YARN (Yet Another Resource Negotiator): Apache Hadoop’un bir bileşeni; büyük veri işleme işlerini düzenlemek ve kaynakları yönetmek için kullanılır.
 • Z-Wave: Kablosuz ağ protokolü; özellikle ev otomasyonunda düşük enerji tüketimiyle cihazların iletişimini sağlar.
 • API Rate Limiting: Bir API kullanıcısının belirli bir zaman diliminde gerçekleştirebileceği istek sayısını sınırlama işlemi.
 • Behavior-Driven Development (BDD): Yazılım geliştirme sürecinde, kullanıcı davranışlarına odaklanan bir metodoloji.
 • Chaos Engineering: Yazılım sistemlerinin dayanıklılığını test etmek amacıyla bilinçli olarak kaos oluşturma süreci.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklam Engelleyici Algılandı!

Reklamları engellemek için uzantı kullandığınızı tespit ettik.

Lütfen bu reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak ya da sitemize izin vererek bize destek olun.

Dikkat: VPN eklentiniz üzerinde de reklam engelleyici olabilir.